Strategy Planning Officer

Cardiff Permanent £30,823 - £35,627 per year
 • Join Amgueddfa Wales / Museum Wales
 • Fantastic benefits, annual leave, flexi time, pension and more!

About Our Client

With the support of Welsh Government, Amgueddfa Cymru/Museum Wales has been supporting and engaging with communities within Wales for many years. We believe our current Strategy 2030 represents a step change in how we can contribute to building a better Wales.

We have a rich heritage of world famous collections, producing inspiring and thought-provoking exhibitions and curating historic buildings and attractions that draw in millions of visitors from across the globe each year. Working alongside prominent partners in the culture and heritage sector, we also have a strong reputation both domestically and internationally.

Amgueddfa Cymru/Museum Wales has 8 visitor centres spread throughout Wales;

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - National Museum Cardiff, based in Cardiff City centre.
 • Amgueddfa Lechi Cymru - National Slate Museum based in Llanberis, North Wales.
 • Amgueddfa Wlân Cymru - National Wool Museum based in Llandysul, Carmarthenshire.
 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - National Waterfront Museum, based in Swansea.
 • Y Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol - National Collections Centre, Based in Cardiff.
 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru - St Fagans National Museum of History, based in Cardiff.
 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru - National Roman Legion Museum, based in Caerleon, Newport.
 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru - Big Pit National Coal Museum, based in Pontypool, Torfaen.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Amgueddfa Cymru wedi bod yn cefnogi ac yn ymgysylltu â chymunedau yng Nghymru ers blynyddoedd lawer. Credwn fod ein Strategaeth 2030 bresennol yn cynrychioli newid sylweddol yn y ffordd y gallwn gyfrannu at adeiladu Cymru well.

Mae gennym dreftadaeth gyfoethog o gasgliadau byd-enwog, gan gynhyrchu arddangosfeydd ysbrydoledig sy'n procio'r meddwl a churadu adeiladau ac atyniadau hanesyddol sy'n denu miliynau o ymwelwyr o bob rhan o'r byd bob blwyddyn. Gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid yn y sector diwylliant a threftadaeth, mae gennym hefyd enw da yn ddomestig ac yn rhyngwladol.

Mae gan Amgueddfa Cymru 7 amgueddfa ac 1 Ganolfan Gasgliadau ledled Cymru;

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol inas Caerdydd.
 • Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis, Gogledd Cymru.
 • Amgueddfa Wlân Cymru yn Llandysul, Sir Gaerfyrddin.
 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, yn Abertawe.
 • Y Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol, wedi'i lleoli yng Nghaerdydd.
 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a leolir yng Nghaerdydd.
 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, yng Nghaerllion, Casnewydd.
 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, ym Mhont-y-pŵl, Torfaen

Job Description

Context: Strategic planning is a role to support the museum in developing long term strategic plans, measuring the achievement against plans. This has come about as a result of the introduction of key changes: the Tailored Review Report and the introduction of a new the Shaping our Future programme designed to effect change. This role includes overseeing the annual business and operating plans, ongoing KPI development and reporting, and the introduction of a new risk management process. This role looks to improve these functions.Role Overview: To provide the Director of Finance and Resources and others at senior management level, with critical strategic intelligence, planning and monitoring and support across Amgueddfa Cymru, ensuring strong stakeholder reporting and relations and clarity around direction of travel. Data should drive strategic decisions, improve efficiency, and optimise business processes, and the results and analysis to be tailored for its audience dependent on business need and contextual factors. Responsibilities:

 • To support Strategy 2030, develop the next 3-year business plan from years 4 - 6
 • Develop and finalise the 24/25 operating plan with support across all directorates
 • Develop risk management processes further through wholesale adoption of RiskMate and proactive reviews with risk owners, presentations at ALG and SET.
 • Support the development of the annual review, with Relationships and Funding directorate, increasing use of visual data
 • Support the annual report and accounts delivery with the Head of Finance
 • Programme manage the shaping our future activities until December 2024.
 • Programme manage the implementation of the Tailored Review Recommendations until March 2025.
 • Coordinate quarterly KPI reporting to the Amgueddfa Cymru Board and Welsh Government.
 • Commercial responsibility: every member of staff has responsibility for the commercial success of Amgueddfa Cymru and this role will be critical in communication success and measures to other stakeholders.

Cyd-destun:

Mae cynllunio strategol yn rôl newydd i gefnogi'r Amgueddfa wrth ddatblygu cynlluniau strategol hirdymor, gan fesur cyrhaeddiad yn erbyn cynlluniau.

Mae'r rôl hon wedi cael ei chreu o ganlyniad i sawl newid allweddol: Adroddiad yr Adolygiad Teilwredig, gostyngiad o 10.5% yng nghyllideb Amgueddfa Cymru ar gyfer 2024/25 sydd wedi arwain at raglen Llywio ein Dyfodol er mwyn rhoi newid ar waith. Mae'r rol hyn yn cynnwyd gorchwylio y y cyswllt â'r cynllun busnes a'r cynllun gweithredol, datblygu ac adrodd yn parhaus ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol, a chyflwyno proses rheoli risg newydd..

Mae'r rôl hon yn ceisio canoli a gwella'r swyddogaethau hyn lle cawsant eu rhannu'n flaenorol rhwng adrannau a chyfarwyddiadau.Trosolwg o Rôl:

Darparu cefnogaeth cynllunio, monitro a chasglu gwybodaeth strategol gritigol ar draws Amgueddfa Cymru i'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ac uwch reolwyr eraill, gan sicrhau cysylltiadau a phroses adrodd gadarn â rhanddeiliaid, a chyfeiriad clir.

Dylai data lywio penderfyniadau strategol, gwella effeithlonrwydd a gwneud y gorau o brosesau busnes, a'r canlyniadau a'r dadansoddiad i'w teilwra ar gyfer ei gynulleidfa yn dibynnu ar angen busnes.

Prif ddiben y swydd

 • Er mwyn cefnogi Strategaeth 2030, datblygu'r Cynllun Busnes 3 Blynedd nesaf ar gyfer blynyddoedd 4-6
 • Datblygu a chwblhau Cynllun Gweithredu 2024/25, gyda chefnogaeth ar draws pob cyfarwyddiaeth
 • Datblygu prosesau rheoli risg ymhellach drwy fabwysiadu meddalwedd RiskMate a chynnal adolygiadau rhagweithiol â rheolwyr risg, a rhoi cyflwyniadau yng Ngrŵp Arwain Amgueddfa Cymru a'r Uwch Dîm Gweithredol.
 • Cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r Adolygiad Blynyddol gyda'r Gyfarwyddiaeth Cysylltiadau a Chyllido, gan gynyddu'r defnydd o data weledol
 • Cefnogi'r gwaith o baratoi'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon gyda'r Pennaeth Cyllid.
 • Rheoli rhaglen waith Llywio ein Dyfodol tan fis Rhagfyr 2024.
 • Rheoli'r rhaglen rhoi Argymhellion yr Adolygiad Teilwredig ar waith tan fis Mawrth 2025.
 • Cydlynu adroddiadau chwarterol ac adroddiadau am ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol i'Bwrdd Amgueddfa Cymru a Llywodraeth Cymru.
 • Cyfrifoldeb masnachol: mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb dros lwyddiant masnachol Amgueddfa Cymru.

The Successful Applicant

 • Professional or technical project or programme qualification (Prince2/Agile) or willingness to learn.
 • Good understanding of the structure of the museum and its interfaces.
 • Ability to deal with all stakeholders within the museum, as well as trustees and Welsh Government officials in a constructive and focused manner.
 • Ability to apply appropriate models to identify, record and manage operational planning.
 • Ability to drive down and recognise strategic objectives to operational activities.
 • Development of risk management strategy, policy and process to ensure up to date and relevant.
 • Experience in working with data analysis tools such as Tableau, Power BI or other similar products
 • Cymhwyster rhaglen neu broject technegol neu broffesiynol (Prince2/Agile) neu barodrwydd i ddysgu.
 • Dealltwriaeth dda o strwythur yr Amgueddfa a'i rhyngwynebau.
 • Gallu delio â phob rhanddeiliad yn yr Amgueddfa, yn ogystal ag Ymddiriedolwyr a swyddogion Llywodraeth Cymru mewn modd adeiladol gyda ffocws pendant
 • Gallu defnyddio modelau priodol i adnabod, cofnodi a rheoli cynllunio gweithredol
 • Gallu pennu ac adnabod amcanion strategol i waith gweithredol
 • Datblygu strategaeth, polisi a phroses rheoli risg i sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn berthnasol
 • Profiad o weithio gydag offer dadansoddi data megis Tableau, Power BI neu systemau tebyg eraill (dymunol) 

What's on Offer

The Museum offers a wide range of benefits.

The post holder will have the following benefits;

Salary - £30,823.43 - £35,627.59 

Annual Leave - 27 days on appointment, rising to 32 days after 5 years' service, plus a privilege day at Christmas and 8 bank holidays (for full-time staff)

Pension - We operate a Career Average Revalued Earnings occupational pension scheme. 9% Employee contributions, 21.3% Employer contributions.

Flexitime - In order to enable staff to meet their work-life balance requirements and help manage their time as effectively as possible, we operate a flexitime system.

Hours of work - 35 per week. The role will require you to attend one of our sites, 2 days a week minimum.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.Mae'r Amgueddfa yn cynnig ystod eang o fanteision.

Bydd deiliad y swydd yn cael y buddion canlynol;

Cyflog - £30,823.43 - £35,627.59 (dyfarniad cyflog yn yr arfaeth)

Gwyliau Blynyddol - 27 diwrnod ar apwyntiad, yn codi i 32 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth, ynghyd â diwrnod braint adeg y Nadolig ac 8 gŵyl banc (ar gyfer staff llawn amser).

Oriau hyblyg - Er mwyn galluogi staff i fodloni eu gofynion cydbwysedd gwaith-bywyd a helpu i reoli eu hamser mor effeithiol â phosibl, rydym yn gweithredu system oriau hyblyg.

Oriau gwaith - 35 yr wythnos. Bydd y rôl yn gofyn i chi fynychu un o'n safleoedd, o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rhai a gyflwynir yn Saesneg. 

Contact
Cian Pritchard
Quote job ref
JN-042024-6401863
Phone number
+44 2078 312000

Job summary

Job function
Business Support
Sub Sector
Planner
Sector
Public Sector
Location
Cardiff
Contract type
Permanent
Consultant name
Cian Pritchard
Consultant phone
+44 2078 312000
Job reference
JN-042024-6401863